Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu - 28/08/2020 08:28
Trong 2 ngày 24, 25/8/2020, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng 269 đại biểu đại diện cho gần 5.000 đảng viên của Đảng bộ Khối dự đại hội.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng tặng hoa chúc mừng cho BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng tặng hoa chúc mừng cho BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có vai trò, vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị, nhưng lại có những đặc điểm có tính chất đặc thù; kết quả hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong đảng bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối phải xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động thật sự phù hợp, sáng tạo, để ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của đảng bộ trong tình hình mới. Với trọng trách trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các doanh nghiệp, Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế tổ chức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác đảng; khơi dậy được nhiệt huyết cống hiến, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân trong thực hiện nhiêm vụ chính trị.
Trọng trách và kỳ vọng lớn nhất đặt lên vai cán bộ, đảng viên trong khối là tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh, trước mắt là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020, chung tay phòng, chống COVID-19 và phát triển kinh tế- xã hội, tạo cơ sở vững chắc để Đảng bộ tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với xây dựng ngành mạnh, cơ quan mạnh, doanh nghiệp mạnh. Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để mỗi tổ chức đảng phải thực sự là một điển hình về đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, xây dựng môi trường đổi mới, liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; môi trường khởi nghiệp trong các doanh nghiệp; thực hiện văn hóa doanh nghiệp thực chất, hiệu quả.
Thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân; nâng cao vai trò của tổ chức đảng tại các loại hình doanh nghiệp.
Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ theo thẩm quyền; chú trọng công tác rà soát, phát hiện những người đủ tài, đủ đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, chủ doanh nghiệp tư nhân để giới thiệu cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cho nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; phát huy tính tiền phong gương mẫu, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý, tham mưu, nghiên cứu, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh… Môi trường hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối rộng, nhiều lĩnh vực, có nhiều mối quan hệ công tác; có nhiều đảng viên lãnh đạo giữ vai trò chủ chốt của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Do vậy, Đảng bộ Khối cần có giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong khối theo từng nhóm, từng đối tượng gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá đảng viên chặt chẽ, sát hợp. Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Xác định nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Khối; mỗi cán bộ, đảng viên trong khối nêu gương bằng việc tốt của mình sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa, trở thành động lực xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, từ đó xây dựng các cơ quan cấp tỉnh vững mạnh, các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị vững mạnh, ngày càng phát triển.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là sau khi hợp nhất, Đảng bộ Khối đã sớm khắc phục khó khăn, cộng đồng trách nhiệm, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Nổi bật là các tổ chức cơ sở đảng các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Đồng thời, chủ động phối hợp tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng, hằng năm. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện chương trình cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ…
Nhờ đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra với những điểm nhấn quan trọng là: Kinh tế toàn tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá; các loại hình doanh nghiệp có bước phát triển; kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, đóng góp gần 60% GDP của tỉnh, tạo việc làm cho nhiều lao động; các chỉ tiêu văn hóa, xã hội luôn giữ vị trí tốp đầu trong cả nước; quốc phòng- an ninh được giữ vững; cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ hơn những thành tựu đạt được, hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra biện pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; đổi mới, sáng tạo, đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan và doanh nghiệp; góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 26 ủy viên. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 ủy viên; Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nguyễn Khánh Vũ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Một số hình ảnh tại Đại hội
IMG 0267
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
IMG 0288
Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

3
Các đại biểu biểu quyết thẩm tra tư cách đại biểu

Nguồn tin: Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây